Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen

Tuusulan seurakunta, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula, tuusula.seurakunta(at)evl.fi, p. 09 875 960

 

2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen

Raita Karmavuo, vapaaehtoistyön koordinaattori, raita.karmavuo(at)evl.fi

 

3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen

Jani Sund, järjestelmäasiantuntija, jani.sund(at)evl.fi

 

4. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -vapaaehtoispankki

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneista ylläpidetään jäsentietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Oikeusperuste: tiedot saadaan vapaaehtoisilta itseltään heidän ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, jolloin syntyy vapaaehtoistyönsopimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1b).

 

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Vapaaehtoisen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi rekisteri voi sisältää vapaaehtoisen ilmoittamat tiedot osaamisistaan ja vahvuuksistaan sekä aiemmat kokemukset vapaaehtoistyöstä ja millaiset tehtävät häntä kiinnostavat.

 

7. Tietolähteet

Tiedot saadaan vapaaehtoisen ilmoittautumisen yhteydessä täyttämästä rekisteröintilomakkeesta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä, mm. tehtävät, joihin vapaaehtoinen on osallistunut.

 

8. Tietojen luovutukset

Vapaaehtoisten tiedot on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa. Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.  

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus: 

- Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

- Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

- Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

- Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

11. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi